Säännöt

Koillis-Savon Kennelkerho

 

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Koillis-Savon Kennelkerho ry ja kotipaikka Kaavi. Yhdistyksen toimialue on Koillis-Savo

 

Tarkoitus ja sen toteuttaminen

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää Koillis-Savon alueen koiraharrastusta ja yhteistyötä koiraharrastajien kesken sekä toimia jäsentensä edunvalvojana ja edistää koirallisten ja koirattomien harmonista rinnakkaiseloa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kartuttaa mahdollisuuksiensa mukaan jäsenmääräänsä. Yhdistys harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa sekä järjestää koiraharrastukseen liittyviä koulutus-, näyttely-, koe-, keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia sekä kokouksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, asianmukaisen luvan saatuaan toimeenpanna arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä sekä järjestää juhla-, huvi- yms. tapahtumia.

 

Jäsenistö

Yhdistyksen jäsenet ovat joko varsinaisia vuosi- tai ainaisjäseniä sekä perhe- tai nuorisojäseniä. Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet yksityiset henkilöt. Perhejäseneksi voi liittyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö. Nuorisojäseneksi voi liittyä alle 18-vuotiashenkilö samoilla ehdoilla kuin varsinaiset jäsenet.

Jäsenyyden hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen varsinainen jäsen sekä perhe- ja nuorisojäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun kalenterivuosittain. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille. Ainaisjäsenen kerta kaikkinen jäsenmaksu on kymmenkertainen.

Hallitus pitää yhdistyksen jäsenistä jäsenluetteloa.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen ei yhdestä kehotuksesta huolimatta ole suorittanut erääntynyttä jäsenmaksuaan tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut.

Hallitus voi erottaa jäsenen myös silloin, kun jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

Hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä yhdistystä edustaa vuosikokouksen valitsema hallitus.

Hallitus valitsee edustajat Pohjois-Savon Kennelpiiri ry:n ja Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin

Vuosikokous valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtajan. Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kolmeksi vuodeksi valitut 6 jäsentä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi. Kahtena ensimmäisenä vuonna erovuorossa on arvan perusteella kaksi hallituksen jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, yhdistyksen kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.

Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien, on läsnä.

 

Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

 

Talous

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on toimitettava pöytäkirjoineen tilintarkastajille/toiminnantarkastajille vähintään kuukautta ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen hallitukselle vähintään 14 päivää ennen vuosikokousta.

 

Kokoukset

Yhdistyksen varsinainen kokous on vuosikokous. Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, hallitus katsoo tarpeelliseksi tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Kokouskutsu vuosikokoukseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on postitettava yhdistyksen jäsenille tai julkaistava yleisesti paikkakunnalla leviävässä paikallislehdessä vähintään 7 päivää ennen kokousta.

 

Äänestykset

Yhdistyksen kokouksissa varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus ja kullakin yksi ääni. Perhe- ja nuorisojäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi sääntöjen 10 §:ssä mainituissa tapauksissa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 • Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali
 • Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
 • Valitaan kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heille varatilintarkastajat/varatoiminnantarkastajat
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

10§

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välissä tulee olla vähintään yksi kuukausi.

Ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan. Tällöin huolehditaan myös arkiston ja kokoelmien säilymisestä jonkin muun oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen viimeisessä kokouksessa päätetään.